Dr sc. med. Andrea Peter

Dr sci med Andrea Peter rođena je u Ludvigsburgu, Savezna Republika Nemačka. Osnovne studije opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu završila je 2001. godine sa prosečnom ocenom 8,57 (osam/pedesetsedam). Specijalističke studije iz oblasti nuklearne medicine započela je 2004. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu i specijalistički ispit položila je 2008. godine. Doktrosku disertaciju pod naslovom ‚‚ Mesto i značaj pozitronske emisione tomografije u dijagnostici neurodegenerativnih oboljenja’’ odbranila je 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Zaposlena u Centru za nuklearnu medicinu, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde aktuelno obavlja posao specijaliste nuklearne medicine sa posebnim zanimanjem za oblasti nuklearne onkologije i nuklearne endokrinologije, kao i nuklearne kardiologije i hibridnog imidžinga u vidu PET/ CT i SPECT/ CT dijagnostike. U okviru oblasti nuklearne endokrinologije, pored redovnih scintigrafskih pregleda bavi se ultrasonografskom dijagnostikom bolesti štitaste žlezde sa posebnim osvrtom na evaluaciju nodoznih struma odnosno vršenjem aspiracione punkcije pod kontrolom ultrazvuka. Takođe, u okviru svakodnevnog rada, pored dijagnostike bavi se i lečenjem i praćenjem bolesnika sa dokazanim malignitetom štitaste žlezde.

U toku svog profesionalnog usavršavanja 2009. godine pohađala je bazični kurs Evropskog udruženja nuklearne medicine u Beču iz oblasti PET/ CT dijagnostike u onkologiji- EANM course on PET/ CT in Oncology. Učestvovala na sastanku mladih istraživača Evropskog udruženja nuklearne medicine u Beču (EANM Young Investigators Meeting) i to 2010. godine na temu hibridnog imidžinga u evaluaciji koronarne bolesti srca– Cardiac hybrid imaging: Integrating morphology and function for the assessment of heart disease, a potom i 2011. godine iz oblasti neuroimidžinga- Nuclear medicine imaging in neurodegenerative diseases. Takođe je pohađala i nekoliko edukativnih seminara Evropske škole nuklearne medicine.

Autor je 3 rada koji su u celosti objavljeni u međunarodnim časopisima, kao i 3 rada koji su publikovani u časopisima od nacionalnog značaja. Učesnik je mnogobrojnih domaćih naučnih skupova sa 11 objavljena rada, kao i brojnih međunardnih naučnih skupova na kojima je objavila 39 radova.

Član je Evrospkog udruženja nuklearne medicine, kao i Udruženja nuklearne medicine Srbije.

ZAKAŽI PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.