Dr sci. med. Tibor Čanji

lekar specijalista interne medicine, interventni kardiolog

Tibor Čanji je rođen 1966. godine u Zrenjaninu.

Medicinski fakultet u Novom Sadu je završio 1992. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine je položio 1999. godine, a ispit iz uže specijalnosti – kardiologije 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Magistar je medicinskih nauka od 2005. godine sa radom „Klinički i hemodinamski parametri u kombinovanom infarktu miokarda leve i desne komore“.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Kliničke, angiografske i terapijske specifičnosti akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom kod osoba starijih od 75 godina“ odbranio je 17. novembra 2014. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Stalno je zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici na Klinici za kardiologiju od 1997. godine. U Jedinici intenzivne kardiološke nege radio je od 2000. godine. Bavi se invazivnom kardiološkom dijagnostikom i perkutanim koronarnim intervencijama, a od 2002. godine samostalno radi koronarografije i invazivne intervencije.

Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, kao i Udruženja kardiologa Srbije.

Učesnik je velikog broja stručnih sastanaka, simpozijuma i kongresa. Usavršavao se u Budimpešti 2000.g, Rimu 2004. i 2011.g, i Parizu 2011.g. Autor i koautor je mnogih stručnih i naučnih radova.

Govori engleski i mađarski jezik.

ZAKAŽI PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.