Doc. dr sc. med. Ljuba Vujanović

Prof. dr Ljuba Vujanović

Prof. dr Ljuba Vujanović je rođena u Novom Sadu gde je završila osnovnu školu i srednju medicinsku školu „7. april“. Studije medicine je završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1986. godine. Nakon obaveznog lekarskog  staža i položenog državnog ispita je bila zaposlena u Školskom dispanzeru Medicinskog centra u Karlovcu do 1991. godine.

Postdiplomske studije iz školske medicine je završila 1991. godine u Zagrebu. Specijalizirala je dermatovenerologiju na Klinici za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, gde je zvanje specijaliste stekla 1997. godine. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1998. godine izabrana je za asistenta-pripravnika, a 2010 godine za asistenta za oblast dermatovenerologija. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kontaktna senzibilizacije kod obolelih od hronične venske insuficijencije“ je odbranila u novembru 2014.godine. Izabrana za docenta na Katedri za dermatovenerologiju 2015. godine.

Član je Udruženja dermatovenerologa Srbije, a bila je predsednik  Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD od 2005-2007.godine. U stalnom radnom odnosu je na Klinici za kožno-venerične bolesti KC Vojvodine od 1994 godine.

Autor je ili koautor brojnih naučno-istraživačkih radova koji su objavljeni ili prezentovani u zemlji ili inostranstvu.

ZAKAŽITE PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.